Actueel

meer

Werkterreinen: Cultureel erfgoed

Overheden zijn wettelijk verplicht zich ervan rekenschap te geven hoe met cultureel erfgoed om te gaan wanneer er stedenbouwkundige of planologische ingrepen in de bebouwde of landschappelijke omgeving op de agenda staan. Het belang van het behoud van cultureel erfgoed moet worden meegewogen, samen met de belangen van woning- of wegenbouw en andere doelstellingen.

Hiervoor is het nodig om de historische waarde van gebouwen, ensembles en cultuurlandschappen vast te stellen. Daarbij wordt onder andere gekeken naar uniciteit en gaafheid. HistoryWorks beschikt over de know how hiervoor en kan op basis van onderzoek en analyse de beleidsmakers van gemeenten en andere instanties voorzien van een helder en gefundeerd advies.